XVAY Design

Hållbar design i alla led.

Vad betyder design?

Genom att ha ett mål i sikte formar vi någonting som gagnar någon - vare sig det är du själv, andra individer, samhället i stort eller hela vår planet - utifrån specifika behov som ligger till grund för skapandeprocessen.

Design är en strategi för att lösa behov eller problem baserat på ett syfte.

Behoven behöver inte vara tydliga. Problemen behöver inte vara helt definierade. Ibland räcker det med att ha en vision eller en idé om vad som ska uppnås. Design syftar till att skapa värde för en eller flera mottagare.

Valet av designprocess eller metoder beror på hur klara behoven eller problemen är. Svårighetsgraden på det som ska lösas påverkar också tillvägagångssättet.

ingemar_webb_bw

Värdet av design som angreppssätt

Design tar, i motsats till det konventionella sättet att lösa problem, sin utgångspunkt i empirisk kunskap. Det karakteristiska för design är att utforska verkligheten (den verkliga situationen och dess aktörer) och försöka förstå problemet istället för att direkt leta efter en ultimat lösning. Värdet av att undersöka problemet ligger i att perspektivet förskjuts från att lösa ett givet problem till att förstå det och använda dessa insikter när en lösning utvecklas. Genom att arbeta på detta sätt genereras ny kunskap och en helhetsförståelse, vilket ofta leder till att själva problembeskrivningen behöver omformuleras under processens gång.

Därefter skiljer sig design ytterligare från det traditionella sättet att lösa problem. Istället för att försöka hitta en enda lösning på problemet genereras flera möjliga idéer i en tidig fas av designprocessen. Prototyper skapas för att testa och utvärdera dessa idéer, vilket ger nya insikter som används som underlag för att välja den bästa lösningen och fortsätta arbetet med den. Denna process upprepas tills tillräcklig nytta kan påvisas och lösningen betraktas som tillräckligt bra. Genom att arbeta på detta sätt uppnås högre träffsäkerhet för att uppnå önskad effekt jämfört med traditionell problemlösning, eftersom effekten kan mätas redan under designprocessens gång. Utöver detta erbjuder tillvägagångssättet flera andra positiva aspekter.

Xvay Designprocess

Grundläggande inför nya utvecklingsprojekt är att analysera behovet och att sätta kriterier för det önskade resultatet, som utgångspunkt utgår vi alltid från att om en ny produkt, koncept eller system skall ha ett berättigande så måste utvecklingen tillföra något.

Vi utgår då från att Prestanda, Hållbarhet och ett Estetiskt utseende måste vara minst samma eller bättre än den bästa konkurrentens produkt eller system.Om vi inte kan uppfylla detta så är det bättre att avstå från utvecklingen.

Inför varje projekt görs en konkurrent, marknad och branschanalys för att säkerställa att kravspecifikationen uppfyller kraven på bästa prestanda, uppfyllande av ev. branschstandarder och myndighetskrav och att marknadskraven uppfylls.


Designarbetet i tre kategorier:

Produktdesign

Innovation

Vid produktframtagning av enskilda produkter eller lösningar/förbättringar till befintliga produkter. T.ex. skapa konkurrenskraft genom att utveckla en produkt för att uppnå överlägsen prestanda.


Konceptdesign

Diversifiering

Innebär ett mer omfattande arbete med att skapa koncept kring produktfamiljer, tillbehör och tilläggstjänster. Koncept skapar ofta merförsäljning när man kan kopplar fler produkter inom ett område till en målgrupp.


Systemdesign

Integrering

Syftar till att designa produkter inom olika kategorier i system för att skapa helhetslösningar, t.ex. Systemlösning för kanalsystem där kanaler, komponenter och aggregat/styr är anpassade till varandra för låga tryckfall, högsta täthet och lägsta SFP tal.

Systemet skapar tillsammans bästa prestanda vilket gör att slutkunder tjänar mest pengar på driften och leverantören får merförsäljning av hela system.


Upptäck nyckelfördelarna med design som strategi

  • Design skapar förutsättningar för ett framgångsrikt partnerskap mellan uppdragsgivare och uppdragstagare där uppdragsgivaren har större inflytande att styra mot önskade effekter
  • Design fokuserar på att lösa de verkliga behoven
  • Design sätter användaren och kunden i centrum
  • Design är inkluderande i sin natur och uppmuntrar till ett aktivt samarbete där alla intressenter behöver samverka för att nå ett lyckat resultat
  • Design bidrar till att öka de kvalitativa värdena. Det leder i sin tur till konkurrensfördelar.
  • Design ökar förståelsen för din verksamhet och dina kunder vilket ger förutsättningar för att kunna ta bra affärsbeslut
  • Design bidrar till hållbarhet och långsiktighet genom att se till helheten
ingemar_1200x800_bw

"Energieffektivisering och säkerhetslösningar är inte bara mitt arbete, det är min passion och mitt bidrag till en hållbar framtid."

OM MIG
 

Ingemar Carlsson

En del kallar mig för plåt o ventilationsnörd, vilket jag tar som en komplimang då det är en god egenskap när man arbetar som Produktvisionär.

Jag började som Plåt och Ventilationsentreprenör på 80 talet där vi utförde entreprenader som ofta innehöll både byggnadsplåt och ventilationsarbeten.

Det utvecklades sig till att när vi i början på 90 talet förvärvade ett bolag som bara tillverkade ventilationsprodukter bestämde oss för att satsa helt på att bli produktentreprenörer och ABC Ventilationsprodukter var fött.

Vi började att utveckla ventilationsprodukter med plåtslagarsjäl där vi kombinerade hantverket med att designa klimat och energieffektiva lösningar för den Nordiska marknaden. Tillsammans med fantastiska kollegor har jag med abcvent varit drivande i att utveckla ett av marknadens mest kompletta sortiment av klimatsmarta och energieffektiva produkter, koncept och systemlösningar för ventilation vilket jag är väldigt stolt över.

Branschfrågor slår också an en sträng hos mig och jag har varit delaktig i styrgrupper i såväl Svensk Ventilation, Energi o Miljötekniska Förening och Plåt & Ventföretagen.

Med Plåt & Ventföretagen har vi varit med och arrangerat Branschdagar där vi föreläst om aktuella områden som Brandtekniskt skydd till ventilationssystem och den senaste tiden hur man bygger Energieffektiva kanalsystem med komponenter anpassade till varandra för att säkerställa låga SFP-tal för ventilationsaggregat.

Sedan 2022 då jag sålde ABC Ventilationsprodukter AB till vår då största kund Swegon har jag arbetat med föreläsningar, utbildningar och att färdigställa projekt, vi arbetar också aktivt med att utveckla våra fastigheter med Miljöcertifiering och energieffektivisera i enlighet med nya EU direktiv för energieffektivisering som nyligen har skärpts.

Vår idé med våra fastigheter är att utveckla koncept för andra fastighetsägare för de nya EU direktiven för energieffektivisering.

Jag åtar mig utvecklingsuppdrag av produkt, koncept eller systemlösningar, gärna inom energieffektivisering och lösningar för ökad säkerhet.

Kontakt

Lämna dina uppgifter så kontaktar jag dig.