XVAY AB

Hållbarhetspolicy

Vår hållbarhetspolicy är grunden för vårt hållbarhetsarbete inom Xvay AB Koncern. Vi integrerar hållbarhet i vår verksamhet och fattar beslut utifrån tydliga riktlinjer för att ständigt förbättra vår prestation. Vi tar vår roll på allvar och aktivt bidrar till FN:s Globala mål - Agenda 2030 för hållbar utveckling. Genom att integrera hållbarhet i alla aspekter av vår verksamhet och följa tydliga riktlinjer, är hållbarhet en central drivkraft i våra beslut. Vi strävar alltid efter förbättring och genom noggrann utvärdering säkerställer vi att vår prestation når nya höjder. Som en trovärdig och pålitlig aktör inom hållbarhetsområdet tar vi stolt vårt ansvar i att vara en ledande kraft för en mer hållbar framtid. Policyn omfattar alla medarbetare och alla delar av Xvay AB Koncern.

xvay_green_1
XVAY AB - HÅLLBARHETSMÅL

Definition

Hållbart företagande omfattar för Xvay ett ansvarstagande för hur vi genom vår verksamhet påverkar personer, samhälle, ekonomi och miljö. 

05-jamstalldhet

Jämställdhet

Jämställd hållbarhet – handlar om att kontinuerligt arbeta för lika behandling i skolan, arbetsliv och i det sociala

07-hallbar-energi-for-alla

Hållbar energi

Hållbar energi – handlar om att alltid vara i framkant och arbeta för att minska energiförbrukning och energioptimera våra fastigheter och processer

08-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet – betyder att inom ramen för ovanstående skapa lönsamhet och ekonomisk tillväxt både för företag, hyresgäst, kund och leverantör

12-hallbar-konsumtion-och-produktion

Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion – handlar om att minska vårt ekologiska fotavtryck, arbeta mer cirkulärt och samarbeta med hyresgäster, kunder och leverantörer

Övergripande hållbarhetsmål

Xvays hållbarhetsmål är i linje med FN:s Globala mål - Agenda 2030 - för hållbar utveckling. På så sätt vi bidrar till den globala agendan. 

05-jamstalldhet

JÄMSTÄLLDHET 

Vi främjar jämställdhet genom att: 

- Arbeta för jämställda möjligheter och likabehandling inom vår egen organisation och bland våra samarbetspartners. 

- Främja en arbetsmiljö där kvinnor kan nå sin fulla potential och ges lika möjligheter till ledande positioner. 

- Samarbeta med organisationer som främjar jämställdhet och stödjer projekt för att förbättra tillgången till utbildning och hälsa för kvinnor och flickor. 

07-hallbar-energi-for-alla

ENERGI 

Vi främjar hållbar energi genom att: 

- Minska vår energiförbrukning och övergå till förnybara energikällor för att driva våra fastigheter och verksamheter. 

- Energioptimera våra byggnader genom att implementera energieffektiva lösningar och tekniker. 

- Främja medvetenhet om energibesparing och klimatförändringar bland våra medarbetare, hyresgäster och samhället i stort. 

08-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT  

Vi främjar anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt genom att: 

- Respektera och främja mänskliga rättigheter, inklusive rätten till arbete, lika lön för lika arbete och icke-diskriminering. 

- Skapa en inkluderande och mångfaldsfokuserad arbetsmiljö där alla medarbetare behandlas rättvist och jämlikt. 

- Utbilda och utveckla våra medarbetare för att främja deras personliga tillväxt och karriärutveckling.  

12-hallbar-konsumtion-och-produktion

KONSUMTION OCH PRODUKTION  

Vi främjar hållbar konsumtion och produktion genom att: 

- Minska vårt ekologiska fotavtryck genom att effektivisera användningen av resurser och minska avfallet i våra verksamheter. Främja cirkulär ekonomi genom att prioritera återvinning, återbruk och materialåteranvändning vid underhåll och renovering av våra fastigheter. 

- Samarbeta med våra leverantörer för att främja miljömässigt ansvarstagande och hållbara inköp. 

 

LÅNGSIKTIGT ÄR HÅLLBART

Smarta beslut för miljön

Xvay AB Koncern är ett långsiktigt och värderingsstyrt fastighets- och konsultbolag som präglas av korta beslutsvägar och nära samarbeten. Genom att arbeta långsiktigt med hållbarhet skapar vi engagerade medarbetare, nöjdare kunder och ökad lönsamhet. 

Xvays hållbarhetsarbete riktas och prioriteras med utgångspunkt i den verksamhet vi bedriver, vilka de berörda intressenterna är och var någonstans våra insatser ger störst effekt. 

grön_fot_liggande
STÄNDIG UTVECKLING

Revidering

Krav och riktlinjer angående företagets arbete med hållbarhetsfrågor förändras ständigt. Xvays hållbarhetspolicy ska därför regelbundet revideras och fastställas av styrelsen minst en gång om året. Denna hållbarhetspolicy kommer att kommuniceras och göras tillgänglig för alla medarbetare, samarbetspartners, hyresgäster och allmänheten. Vi kommer också att regelbundet rapportera om våra hållbarhetsprestationer och dela med oss av våra framsteg och lärdomar.

Genom att integrera dessa globala hållbarhetsmål i vår verksamhet och sträva efter att uppnå dem, kommer Xvay AB att bidra till en mer hållbar framtid och samhälle. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa en positiv förändring för kommande generationer.

gröna_träd_webb
XVAY HÅLLBARHETSPOLICY

Syfte

Huvudsyftet med vår hållbarhetspolicy är att fastställa riktlinjer för hur vi bedriver hållbarhetsarbete inom Xvay AB Koncern (Xvay AB. Org nr 556565-8175, Xvay Fastighets AB. Org nr 556913-2557, Xvay Konsult AB. Org nr 556030-4312, KB Ventilen 2. Org nr 916557-5433, Bulten 4. Org nr 556653-2239). Vi strävar efter att integrera hållbarhetsarbetet i vår affärsstrategi, den dagliga verksamheten och våra beslut. Genom kontinuerlig utvärdering av vår prestation strävar vi efter att ständigt förbättras.

Policyn omfattar alla medarbetare och alla delar av Xvay AB Koncern.

 

miljö