XVAY AB

Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och tar ansvar för att behandla dina personuppgifter på ett säkert sätt. Nedan beskriver vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Läs igenom policyn noggrant för att få en tydlig bild av hur vi arbetar för att skydda din integritet.

händer

Xvay AB

Integritetspolicy

Denna information kan komma att förändras. Informationen finns tillgänglig för alla som besöker Xvay ABs webbplats, och därför räknas alla besökare ha tagit del av den.

Personuppgifter

Xvay AB värnar om den personliga integriteten. Som personuppgiftsansvarig har vi det yttersta ansvaret för vår behandling av dina personuppgifter, varför vi nedan avser att beskriva bland annat vilka personuppgifter vi behandlar eller kommer att behandla gällande dig, vad vi har för ändamål med behandlingen samt vilka rättigheter du har med anledning av detta.

Det företag som fungerar som personuppgiftsansvarig kallas "Xvay AB" eller "vi" i nedanstående policy.

 

För dig som är kund, leverantör eller på annat sätt kommer i kontakt med Xvay AB

Vi samlar in och behandlar sådana personuppgifter som lämnas till Xvay AB i samband med dina affärsmässiga kontakter med oss. Exempel på kategorier av uppgifter som samlas in och behandlas omfattar namn, kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer, e-postadress  samt uppgifter om din position och det företag eller organisation som du representerar. Personuppgifterna kan även omfatta betalningsinformation och annan information som tillhandahålls i samband med köp eller leverans av en produkt.

En grundläggande princip för Xvay AB är att inte samla in eller lagra personuppgifter längre än nödvändigt. Xvay AB sparar personuppgifter under den tid det finns en affärsmässig relation med kunden eller så länge det annars är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge det föreligger en skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur får vi tillgång till dem?

Huvudregeln för Xvay AB är att inte behandla personuppgifter som kan leda till en hög risk för intrång i den personliga integriteten för enskilda personer. Vi behandlar dina personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder och för följande ändamål.

 • För att fullgöra ett avtal: För hantering och administration av inköp, leveranser av produkter samt för att genomföra och ta emot betalningar.
 • För att fullgöra en rättslig förpliktelse: Vi sparar dokumentation i samband med fakturering i enlighet med gällande bokföringslagar och förordningar.
 • Med stöd av samtycke: Vi kommer att förse dig med vårt nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial om du har anmält dig till detta, samt förse dig med inbjudningar till evenemang.

Om en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke, kommer vi alltid uttryckligen att be dig om att ge ditt samtycke till en sådan tjänst och vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer till exempel att be om ditt samtycke om du vill ta del av våra utskick via e-post. När samtycke krävs, kommer vi alltid att samla in det genom en skriftlig deklaration som sedan lagras.

Lagring av personuppgifter

Xvay AB vidtar alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter kommer aldrig att lagras längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ovan angivna syften. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder.

 • Kund, leverantör, återförsäljare eller agent: Om du är kund, leverantör, återförsäljare eller agent och du har ingått avtal med Xvay AB, sparar vi dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig, till exempel tills vi har levererat produkten du beställt. Vi sparar dock inte dina personuppgifter längre än två år efter din senaste kontakt med företaget, såvida vi inte behöver spara dina personuppgifter under en längre tid på grund av någon av de orsaker som anges nedan. Detta görs för att säkerställa att vi kan uppfylla våra leverans- och garantiåtaganden.
 • Kommunikation: Om du har kontaktat Xvay AB, till exempel via e-post, kommer dina personuppgifter att lagras så länge det behövs för att vi ska kunna slutföra en begäran eller hantera orsaken till att du kontaktade oss.
 • Direktmarknadsföring: Vi kan behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring fram till dess att du säger upp ditt samtycke.
 • Rättsliga förpliktelser: Xvay AB sparar all dokumentation som utgör bokföringsinformation enligt gällande redovisningslagstiftning samt annan information som vi är rättsligt skyldiga att spara. Sådan dokumentation och information kan innehålla personuppgifter.

Överföring av personuppgifter

Xvay AB överför endast personuppgifter enligt nedan. Vi iakttar alltid stor försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder.

 • Affärstransaktioner: Om hela eller delar av Xvay ABs verksamhet säljs eller integreras med någon annan verksamhet eller företag kan dina personuppgifter vidarebefordras till våra rådgivare, potentiella köpare och deras rådgivare och överföras till de nya ägarna av bolagsverksamheten.
 • Rättsliga förpliktelser: Dina personuppgifter kan också lämnas ut för att företaget ska kunna uppfylla vissa lagstadgade skyldigheter. De kan också komma att överföras till polisen och andra relevanta myndigheter när detta är tillåtet och nödvändigt enligt lag.

Ovanstående överföringar kan endast utföras till företag inom EU eller EES (dvs. alla EU-medlemsstater samt Island, Norge och Liechtenstein), eller andra länder eller internationella organisationer som säkerställer en adekvat skyddsnivå. Överföringar till tredjeländer och internationella organisationer får under alla omständigheter endast utföras i full överensstämmelse med Dataskyddsförordningen och artiklarna 44–49 i den förordningen. Du har rätt att av Xvay AB få bekräftelse på huruvida dina personuppgifter håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna och information om de mottagare eller kategorier av mottagare som personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut till. Detta gäller särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.

För dig som har synpunkter eller frågor gällande vår hantering av personuppgifter

Du kan när som helst, genom att kontakta oss på info[a]xvay.se, få tillgång till de personuppgifter vi behandlar avseende dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format; (ii) begära att dina personuppgifter rättas och/eller raderas; (iii) återkalla ditt samtycke helt eller delvis; (iv) begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas; (v) framföra anmärkningar på det sätt vi behandlar dina personuppgifter; eller (vi) om detta är tekniskt möjligt, behandlingen sker automatiskt och grundar sig på samtycke, få dina personuppgifter överförda direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig.

Xvay AB kommer utan onödigt dröjsmål, men senast inom 1 månad efter mottagandet av din begäran, att svara på din begäran. Vid begäran om rättelser och/eller radering av dina personuppgifter kommer Xvay AB att undersöka om förutsättningarna är uppfyllda och genomföra ändringar eller raderingar så snart som möjligt. Xvay AB kan avvisa en begäran som antingen är uppenbart ogrundad eller orimlig.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter

 • Xvay AB,  Org nr 556565-8175
 • Xvay Konsult AB, Org nr 556030-4312
 • Xvay Fastighets AB, Org nr 556913-2557
 • KB Ventilen 2, Org nr 916557-5433
 • Bulten 4, Org nr 556653-2239

Har du frågor kring vår hantering av personuppgifter och vilka rättigheter du som kund har är du varmt välkommen att kontakta oss!